ANBI

Stichting Jong Talent

KvK
18065315

RSIN
812600095

Postadres
Kinderlaan 2
5085 NE  Esbeek

E-mail
info@jongtalent.nl

Bank
NL04 RABO 0113 4467 21

T.n.v. Stichting Jong Talent te Esbeek

Doelstelling

De doelstellingen van Stichting Jong Talent, zoals verwoord in onze statuten, zijn:

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. het ondersteunen van jonge potentiele vakmusici, die studeren aan een door het bestuur geselecteerde opleiding, die aan de door de stichting bepaalde kwaliteitsdoelstellingen voldoet en zich richt op het ontwikkelen van jonge talenten tot vakmusici;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
 2. De stichting richt zich in de eerste plaats op jonge potentiele vakmusici uit Brabant, Zeeland, Limburg en Noord Vlaanderen (België);
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middelen te verzamelen en deze in te zetten voor:
  1. inkoop van onderwijs bij een door het bestuur geselecteerde opleiding;
  2. organiseren van master classes;
  3. organiseren van gelegenheden om op te treden en het verzorgen van concerten;
  4. ondersteunen van studenten/ouders die aantoonbaar niet over financiele middelen beschikken om deel te nemen aan de activiteiten van de stichting of het onderwijs aan de door het bestuur geselecteerde opleiding;

De stichting heeft geen winstoogmerk en dient een algemeen maatschappelijk belang.

Indien onverhoopt de stichting wordt opgeheven dan wordt het rest vermogen, zoals vastgelegd in de statuten, geschonken aan het Prinses Christina Concours.

Hoofdlijnen Beleidsplan

Stichting Jong Talent richt zich bij haar activiteiten op de (oud-)studenten van de Young Musicians Academy (YMA). De YMA is een vooropleiding van het Fontys conservatorium te Tilburg. Deze opleiding is door het bestuur geselecteerd omdat deze nauw aansluit bij de in onze statuten verwoorde doelstellingen. Het bestuur wil zorgen dat een aanvullend pakket met activiteiten ten behoeve van de jonge potentiele vakmusici, zoals omschreven in de doelstelling van onze stichting, aan kan worden geboden.
De aard van die activiteiten zijn:

 • Summerschool – in de laatste week van de zomervakantie om studenten een goede overgang naar het nieuwe schooljaar te geven, met speciale aandacht op de manier waarop de studenten het beste kunnen studeren
 • Kamermuziek workshops – met speciale aandacht op de muzikale ontwikkeling en interpretatie van de muziekstukken
 • Voorlichting over, en ondersteuning bij, de voorbereiding op concoursdeelname – met speciale aandacht op de voorbereiding te samen met de corepetitor.
 • Concerten – met speciale aandacht op het betrekken van jongeren in het algemeen, en potentiele studenten in het bijzonder.

Naast deze activiteiten wil het bestuur zoeken naar mogelijkheden om de jonge potentiele vakmusici te stimuleren in het ontdekken van meerdere disciplines zoals compositie, lichte muziek, oude muziek, en vrije improvisatie. Het bestuur wil de toegang tot deze activiteiten gaan reguleren door het instellen van de Jong Talent Studiebeurs.

Om deze activiteiten mogelijk te maken, gaat het bestuur zich inzetten om fondsen te verwerven voor het verstrekken van studiebeursen aan de studenten om het onderwijs voor iedereen toegankelijk te houden. Deze fondsen hopen we te verkrijgen via giften en subsidies.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Jong Talent bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Danielle van Dijk – Willems
 • Secretaris: Annemieke Corstens
 • Penningmeester: Leslie Daniel
 • Algemene bestuursleden: Edwin Renette, Chloë Zevenbergen

Het beloningsbeleid

 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuursactiviteiten.
 • De stichting heeft geen personeelsleden en ook geen directie die voor beloning in aanmerking komen.

Besluitvorming binnen het bestuur

 • Het bestuur neemt haar besluiten op basis van de meerderheid van stemmen
 • Alle bestuursleden hebben een gelijke stem in de vergadering
 • Geen van de bestuursleden kan eigenstandig namens de stichting verplichtingen aangaan, of zonder mandaat uitgaves doen

Integriteit bestuursleden

Ons bestuur voldoet aan de integriteit eisen zoals deze gesteld worden aan een ANBI-instelling:

 • Onze stichting en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, zetten niet aan tot haat of het gebruik van geweld. De bestuurders en andere gezichtsbepalende personen zijn hiervoor nooit (en daarmee ook niet in de afgelopen 4 jaar) veroordeeld.

Verslag uitgevoerde activiteiten

Stichting Jong Talent heeft in 2018 verschijnende activiteiten uitgevoerd. Ze heeft een Summerschool georganiseerd. Daarnaast Stichting Jong Talent fondsen beschikbaar gesteld ten behoeve van koorklas en aanvullende (kamer)muziek lessen en een studiebeurs verstrekt aan twee studenten.

Financiële verantwoording

Boekjaar 2019 (pdf)

Boekjaar 2020 (pdf)

Boekjaar 2021 (pdf)

 

 

(laatste wijziging: april 2022)