De Stichting heeft in 2016 verschijnende activiteiten uitgevoerd. Ze heeft een Summerschool georganiseerd. Daarnaast heeft de Stichting fondsen beschikbaar gesteld ten behoeve van koorklas en aanvullende (kamer)muziek lessen, en de Jongtalentbeurs is toegekend aan 18 studenten.

Financiële verantwoording (boekjaar 2016)

Baten  
schenkingen € 36.369
bijdrage deelname projecten € 3.900
   
Lasten  
Projecten € 36.264
Organisatiekosten € 471
   
Exploitatiesaldo € 3.534
   
Bestelling exploitatiesaldo  
Reserves tbv doelstelling € 3.534

Korte verantwoording: De giften aan de stichting zijn stabiel ten opzichte van voorgaand jaar. In 2016 is het eigen vermogen van de stichting gegroeid. In 2016 heeft de stichting weer een Summerschool georganiseerd. Van het eigen vermogen is een reservering gemaakt ter dekking van de kosten van de Summerschool. Vanuit financieel oogpunt is het wenselijk om in 2016, en volgende jaren, te zorgen voor een (nog) grotere inkomstenstroom, om de ambities van de Stichting vorm te kunnen geven.